اخبار کلوب

تحریر، تنظیم و تحویل دفاتر قانونی

برای اظهار دقیق عملکر مالی (هزینه ها، قراردادها، اسناد مالی و.. ) دفاتر مالی بصورت اختصاصی برای هر شرکت پلمپ می شود. تکمیل و تسلیم این دفاتر هر ساله اجباری می باشد. جهت تسلیم نمودن اظهارنامه مالیاتی در تیرماه هر سال باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی کرده باشید.

هر تاجر به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل که شامل:

  1. دفتر روزنامه
  2. دفتر کل
  3. دفتر دارائی پلمپ نماید

پلمپ دفاترجزء قوانین می باشد. عدم تحویل آن موجب علی‌الرأس شدن مالیات خواهد شد. لازم بذکر است اظهارات کذب بقصد فرار از پرداخت مالیاتبا استناد به دفاتر و مدارک تقلبی در صورت احراز یا خودداری از تسلیم اظهارنامه مالیاتی ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی ، حبس از 3 ماه تا 2 سال و محرومیت از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور دارد.وهمچنین تمامی شرکت ها برای اینکه عدم فعالیت خود را به اداره مالیات )دارایی) اعلام نمایند باید دفاتر پلمپ شده خود را بصورت خالی تسلیم آن اداره محترم کنند.

: 16 - : 1398/10/29 - : 693
1398/10/29